Hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig

Arbetet med hållbarhetsfrågor – ekonomiska, sociala och miljömässiga – är en viktig del för oss på Fortiva och inom LSAB Group, våra ägare.

Vi fokuserar på tre områden

Miljö

  • Vi ska minska vår miljöpåverkan i alla led.
  • Vi ska se till att våra produkter tillverkas med minsta möjliga energiförbrukning samt råvaruförbrukning.
  • Vi erbjuder omslip och service av verktyg för att förlänga dess livslängd
  • I Sverige använder samtliga våra enheter 100% förnyelsebar el.
  • Vi mäter och följer upp våra Co2-avtryck samt arbetar effektivt för att minska dem.
  • Allt vårt avfall sorteras och tas omhand av certifierade återvinningsföretag.

Medarbetare

  • Vi följer kontinuerligt upp hur våra medarbetare mår och arbetar förebyggande för att nå en nollvision gällande arbetsplatsolyckor.
  • Jämställdhet och mångfald är viktigt för oss.

Företagsetik

•  Vi följer vår ägare Latours uppförandekod i alla led.